Sælg online med succes!

Mange kunder vælger i dag at handle online, hvilket er en oplagt grund til at sælge på nettet. Der er mange fordele i at have en webshop, bl.a. andet den billige “husleje”, et ubegrænset varesortiment og meget mere. Men der er også mange faldgruber – og de fleste webshops lukker derfor hurtigt igen, fordi de mangler den rette rådgivning.

Vi tager dig i hånden gennem hele processen, idet vi tager os af design, sammensætter shoppens moduler efter dine ønsker, hjælper med betalingsmoduler og underviser dig i den daglige brug af shoppen – samt søgemaskineoptimering af dine varer. Vi ved, hvad der sælger – og skaber din bundlinje.

Vi kan naturligvis også udvikle specielle moduler til dit behov. Vi er eksperter i webshops.

 

Kontakt os her

Er du klar til at komme i gang?

Kontakt en af vores eksperter og lad os hjælpe dig i gang

Thomas T. Sloth
Direktør, Marketing ansvarlig
Suleiman Boutzamat
Webudvikler, Systemadministrator
Nicolai Brusgaard
Digital Konsulent